1. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

Thar Tristan Sebastien E.V, a Kultúr Fröccs blog tulajdonosa (székhely: 2119 Pécel, Lázár Vilmos u. 3., adószám: 55721716-1-33, e.v nyilvántartási szám: 54441370), a továbbiakban Kultúr
Fröccs blog, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek
ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy
tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban
és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban
meghatározott elvárásoknak.

A Kultúr Fröccs blog adatkezeléseivel kapcsolatosan
felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://kulturfroccs.hu/adatkezelesi-tajekoztato/
címen.

A Kultúr Fröccs blog fenntartja magának a jogot jelen
tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges
változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményemhez kapcsolódóan,
kérem, írja meg nekem, és megválaszolom kérdését.

A Kultúr Fröccs blog elkötelezett látogatói és partnerei
személyes adatainak védelmében. Kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs
önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Kultúr Fröccs blog a személyes
adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és
szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Kultúr Fröccs blog az alábbiakban ismerteti adatkezelési
gyakorlatát.

2. AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Amennyiben megkeresné a Kultúr Fröccs blogot, a következő
elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel. A Kultúr Fröccs blog
minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt az adatközléstől
számított legfeljebb 5 év elteltével töröl.

Név: Thar Tristan Sebastien E.V.

E-mail: [email protected]

3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

3.2 TECHNIKAI ADATOK

A Kultúr Fröccs blog a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás
nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és
üzemelteti, hogy a kezelt adat:

az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre
állás);

hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés
hitelessége);

változatlansága igazolható (adatintegritás);

a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)
legyen.

A Kultúr Fröccs blog az adatokat megfelelő intézkedésekkel
védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra
hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A Kultúr Fröccs blog olyan műszaki, szervezési és szervezeti
intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az
adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet
nyújt.

A Kultúr Fröccs blog az adatkezelés során megőrzi

a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az
férhessen hozzá, aki erre jogosult;

a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás
módszerének a pontosságát és

teljességét;

a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a
jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt
információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

3.3 COOKIE-K (SÜTIK)

3.3.1 A SÜTIK FELADATA

információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek
felhasználásra kerül(het)nek pl. online

tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni
őket;

megkönnyítik a weboldal használatát;

minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó
számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi
látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett
sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a
felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma
tekintetében.

3.3.2 FELTÉTLENÜL SZÜKSÉGES, MUNKAMENET (SESSION) COOKIE-K

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és
zökkenőmentesen böngészhessék az weboldalát, használhassák annak funkcióit, és
az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a
munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája
automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más
eszközről.

3.3.3 HARMADIK FÉL ÁLTAL ELHELYEZETT COOKIE-K (ANALITIKA)

A https://kulturfroccs.hu
weboldalán alkalmazza a Google Analytics és Facebook képpont, mint
harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás
használatával a a Kultúr Fröccs blog információkat gyűjt azzal kapcsolatban,
hogy a  látogatók hogyan használják a
weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának
céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén
vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve
amíg a látogató nem törli őket.

3.4. HÍRLEVÉLHEZ ÉS MARKETING MEGKERESÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ
ADATOK

A Kultúr Fröccs blog hírlevélre-, és marketing
megkeresésekre való feliratkozáskor az alábbi adatokat gyűjti:

Keresztnév

E-mail cím

Érdeklődési kör

A fenti adatok gyűjtésének célja, hogy a megadott elérhetőségre,
a megnevezett személynek a Kultúr Fröccs blog hírlevelet küldjön, továbbá egyéb
online felületeken, Facebook, illetve Google Adwords rendszeren keresztül
számára marketing-, és remarketing kampányokat futasson.

Az adatok törlése a feliratkozó által bármikor kérhető,
továbbá a hírlevelekben elhelyezett leiratkozás link segítségével bármikor
lehetőség van a leiratkozásra.

4. A KEZELT ADATOK TERVEZETT FELHASZNÁLÁSA ÉS MEGŐRZÉSI
IDEJE:

4.1.

Adatkezelés neve: Hírlevél-, és marketing megkeresés
feliratkozás

Felhasználása: hírlevél küldés, továbbá egyéb online
felületeken, Facebook, illetve Google Adwords rendszeren keresztül marketing-,
és remarketing kampányok futtatása

Jogalap: Hozzájárulásos jogalap

Megőrzési idő: visszavonásig, leiratkozásig

4.2.

Adatkezelés neve: A látogató Kultúr Fröccs blogon tett
viselkedéséről szóló információk (cookiek)

Felhasználása: Google Analytics statisztika, továbbá
marketing-, és remarketing kampányok futtatása

Jogalap: Hozzájárulásos jogalap

Megőrzési idő: 26 hónap

5. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, MÓDJA ÉS JOGALAPJA

5.1. ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI IRÁNYELVEK

A Kultúr Fröccs blog tevékenységének adatkezelései önkéntes
hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes
hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat
az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését,
tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön
értesítést kapnak a látogatók/ügyfelek.

A Kultúr Fröccs blog felhívja a részére adatközlők
figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az
adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel
kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési
jogról és az információ-szabadságról

(Infotv.);

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete
(2016. április 27.) – a természetes

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok

szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon
kívül helyezéséről (általános

adatvédelmi rendelet, GDPR);

2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és

megakadályozásáról (Pmt.);

2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a
pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

6. AZ ADATOK FIZIKAI TÁROLÁSI HELYEI

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön
személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe:
egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által
használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott
oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes
rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más
adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.
A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett
bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak
és melyeket a home.pl részvénytársaság szervere, rendszere a technikai
folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő
adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a
belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb
személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek
kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag a Kultúr Fröccs blog
fér hozzá.

7. ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOGOZÁS, AZ ADATOKAT MEGISMERŐK
KÖRE

Az Adatkezelő adatfeldolgozóként igénybe veszi az alábbi
Adatfeldolgozók szolgáltatását, akik titoktartási kötelezettségüknek eleget
téve, minden adatot bizalmasan kezelnek:

home.pl Részvénytársaság, székhelye: Szczecin, Zbożowa utca
4. 70-653 Szczecin, cégbíróságra bejegyezve, aa Szczecini Kerületi Bíróság –
Központ, XIII Gazdasági Osztályán, a 0000432335-ös szám alatt. REGON szám:
811158242, Adóazonosító: 8522103252

Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Squar, Grand Canal
Harbour, Dublin 2 Ireland)

Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
94043)

8. ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai
kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a
kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet
adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon,
illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

8.1. TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG

A Kultúr Fröccs blog megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében,
hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13.
és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk
szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen
hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

8.2. AZ ÉRINTETT HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOGA

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől
visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése
folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy
a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

az adatkezelés céljai;

az érintett személyes adatok kategóriái;

azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve
amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve
különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi
szervezeteket;

a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a
tiltakozás joga;

a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

az adatforrásokra vonatkozó információ;

az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a
profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető
információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az
érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb
egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

8.3. HELYESBÍTÉS JOGA

Az érintett kérheti a Kultúr Fröccs blog által kezelt, rá
vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

8.4. TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása
esetén jogosult arra, hogy kérésére a Kultúr Fröccs blog indokolatlan késedelem
nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

személyes adatokra már nincs szükség abból a célból,
amelyből azokat gyűjtötték vagy más

módon kezelték;

az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező
hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs

más jogalapja;

az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs
elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy
tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés
szükséges: a véleménynyilvánítás

szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása
céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó
uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve
közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét
érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy
statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.5. AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Az érintett kérésére a Kultúr Fröccs blog korlátozza az
adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez
esetben a korlátozás arra az időtartamra

vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok
pontosságának ellenőrzését;

az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok
törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra
adatkezelés céljából, de az érintett

igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a
korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy
az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival
szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat
a tárolás kivételével csak az érintett

hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy
jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos
közérdekéből lehet kezelni.

8.6. ADATHORDOZÁSHOZ VALÓ JOG

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az
adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben
használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy
másik adatkezelőnek továbbítsa.

8.7. TILTAKOZÁS JOGA

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével
kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az
adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett
feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy
harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen,
ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem
kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják,
amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel,

jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.8. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL EGYEDI ÜGYEKBEN, BELEÉRTVE A
PROFILALKOTÁST

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan,
kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló
döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős
mértékben érintené.

8.9. VISSZAVONÁS JOGA

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor
visszavonja.

8.10. BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen
bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

8.11. ADATVÉDELMI HATÓSÁGI ELJÁRÁS

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

E-mail: [email protected]

Honlap: http://www.naih.hu

9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat
felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a
nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg
jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok
közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik
az adatkezelőt.

A Kultúr Fröccs blog a hatóságok részére – amennyiben a
hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak
annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges.